ĪSTENOTIE PROJEKTI

Pēdējo gadu laikā biedrība ir īpaši aktīvi darbojusies un realizējusi virkni nozīmīgu projektu, nostiprinot gan starptautiskas, gan vietēja mēroga sadarbības. Īstenotie projekti ir ļāvuši gan iesaistīt vietējos jauniešus, gan iegūt jaunas zināšanas jaunatnes darbā. Ir īstenoti trīs starptautiskie ilgtermiņa projekti kopā ar lietuviešu un igauņu partneriem, kā arī projekti EEZ finanšu instrumenta programmā „NVO fonds”, Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā, Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes Korpusa programmās, arī vairāki projekti Valsts jaunatnes programmā un Ventspils pilsētas domes izsludinātajos ikgadējos jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespēju projektu konkursos.

YOUTH OF TOMORROW

Eiropas Solidaritātes korpusa brīvprātīgā darba projekts, kas Ventspilī norisinās 18 mēnešus: no 13.06.2022. līdz 12.12.2023 un uzņem 8 ārzemju brīvprātīgos!

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība un tā budžets ir EUR 57 640.00.

ŠAUSMU TRASE 2022

Projekta mērķis - turpināt popularizēt Ventspils Jauniešu mājas padomes brīvprātīgo kustību, atbalstot jauniešu prasmju un kompetenču attīstību, radot Ventspils Jauniešu mājas ilggadējo tradīciju - ”Šausmu trasi”.   

Šausmu trase pieejama apmeklētājiem divus vakarus - piektdien, 28. oktobrī, un sestdien, 29. oktobrī, no plkst. 18:00 līdz 23:00. Šausmu trasei - vecuma ierobežojums, no 13 gadu vecuma.

Pēc apmeklētāju pieprasījuma  abus vakarus no plkst. 18:00-19:00, Šausmu trase ģimenēm ar bērniem zem 13 gadu vecuma- “Ģimenes stunda”.

Ieeja pasākumā 2 Eiro

Projektu finansiāli atbalsta Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome un biedrības "Attīstības fabrika"

"KICKOFF" JAUNIEŠU ATTĪSTĪBAI

Projekta mērķis - veicināt PMP (priekšlaicīga mācību pamešana) riska jauniešu motivāciju mācīties un aktīvi līdzdarboties gan savas skolas, gan pilsētas sabiedriskajā dzīvē.

Projekta mērķa grupa - jaunieši vecumā no 15 līdz 22 gadiem, no 9. līdz 12. klasei un skolēni, kuri mācās Ventspils Tehnikumā no 1. līdz 4.kursam, kuriem ir zems motivācijas līmenis mācīties un kuri neredz jēgu izglītības ieguvei, kā arī aktīvie jaunieši, kuri vēlas pilnveidot savas prasmes Projektā paredzēts iesaistīt 25 jauniešus, no kuriem vismaz 10 jauniešiem skolās ir identificēts PMP risks.

Projekta laikā jaunieši mācījās un mēģināja izprast organizāciju, kā arī neorganizētas un organizētas līdzdalības mehānismus un jēgu, mācījās pieņemt lēmumus, darboties komandā un rīkot pasākums. Pēc tam šīs prasmes dzīvē tika izmantotas, rīkojot pasākumus kopā ar citiem Ventspils Jauniešu mājas padomes jauniešiem.

“Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”(PuMPuRS).”

ŠAUSMU TRASE 2021

Projekta mērķis - turpināt popularizēt Ventspils Jauniešu mājas padomes brīvprātīgo kustību, atbalstot jauniešu prasmju un kompetenču attīstību, radot Ventspils Jauniešu mājas ilggadējo tradīciju - ”Šausmu trasi”.   

Šausmu trases apraksts:
Šausmu trase, ir veidota par godu Helovīnam jeb Visu svēto dienai. Šis pasākums ir tā vieta, kurā apmeklētāji varēs izjust tumšā rudens vakara noskaņu un uz savas ādas izjust nepieredzētu adrenalīnu.

“Šausmu trasē” ikvienam būs iespēja pārbaudīt savu drosmi, atjautību un spēju nestandarta situācijā sadarboties komandā.

Ieeja pasākumā 1 Eiro

Projektu finansiāli atbalsta Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome un biedrības "Attīstības fabrika" 

Īstenotie projekti

VENTSPILS LĪDERU VASARAS SKOLA (2017.)

Mērķis - attīstīt un popularizēt jauniešu vienaudžu izglītotāju kustību Ventspilī, organizēt jauniešu vienaudžu izglītotāju apmācības par neformālās izglītības metodēm, kā arī organizēt jauniešu apmācības Ventspils skolās, kuras vada vienaudži.

Apmācību tēmas

 • sevis izpratne un pašizaugsme;
 • pasākumu plānošana, īstenošana;
 • darbs komandās un līderu prasmes;
 • u.c.

Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas projekts


PROTI un DARI (2014.-2020) 


Katram jaunietim (pēc pārrunām un viņu vajadzību un vēlmju izprašanas) tiks izveidota individuāla aktivitāšu programma, kas tiks balstīta katra viņa vajadzībās – zināšanās, prasmēs, darba pieredzē.

Projekā iespējamas dažādas aktivitātes un iespējas:

 • brīvprātīgā darba iespējas;
 • meistarklases CV, motivācijas vēstules, iesniegumu un citu dokumentu rakstīšanā, portfolio izveidē;
 • valodu apmācības;
 • finanšu pratība, iespēja uzzināt kā sakārtot un izmantot savas finanses;
 • dažādu izglītības iestāžu iepazīšana un apmeklēšana;
 • u.c.

 Eiropas Savienības fondu projekts "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā”

Aktīvistu vasaras skola (2016.)

Projekta mērķis - uzlabot jauniešu līderu prasmes, uzlabojot Ventspils skolu pašpārvalžu,  biedrības “Ventspils Jauniešu dome” un Ventspils jauniešu mājas darbu. Projektā - divas vasaras skolas 

 1) skolēnu pašpārvalžu vasaras skola;

2) aktīvistu skola jebkuram interesentam vecumā no 13-25 gadiem

Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas projekts

Communication 101 (2016.)


Erasmus + jauniešu apmaiņa

Projekta mērķis – sniegt iespēju jauniešiem teorētiski un praktiski apgūt komunikācijas un prezentēšanas mākslas, kā arī pārvarēt komunikācijas barjeru, sazinoties ar partnerorganizāciju iesaistītajiem jauniešiem. Palīdzēt jauniešiem celt pašapziņu un vērtību citu vienaudžu acīs. Veicināt jauniešus pielietot apgūtās prezentēšanas metodes ikdienā un formālajā izglītībā. Projekta noslēgumā tika izveidots informatīvs materiāls ar projekta laikā izstrādātajiem ieteikumiem un paņēmieniem sevis prezentēšanā.


Exceed the wall (2015.-2016.) 


Projekta mērķis ir aicināt un iedrošināt jauniešus Ventspils pilsētā un Kurzemes reģionā, apzināties un izteikt savas pārdomas par apkārtējo vidi, kurā viņi dzīvo, kā arī, viņuprāt, pozitīvās lietas un problēmas sabiedrībā.

Aicināsim jauniešus uz šīm problēmām pieiet radoši un atspoguļot tās īsfilmā. Lai iedvesmotu un iedrošinātu jauniešus veidot savas īsfilmas, rādīsim interesantus video piemērus par to, kā caur īsfilmām tiek atspoguļotas problēmasituācijas citviet.

Latvijas – Igaunijas pārrobežu projekts

Saproti valsti! (2015.-2016.)

Aktivitātes un rezultāti:

 • Inovatīvs 10 nodarbību cikls 5 pilsētās „Saproti valsti, kurā Tu dzīvo”;
 • Inovatīva simulācijas spēle „Pieņem lēmumu Latvijā” ar pamatnācijas un mazākumtautību dalībniekiem;
 • Video īsstāstu sērija „Es dzīvoju Latvijā” ar mērķi attīstīt starpkultūru dialogu un iecietības veidošanos, diskriminācijas un stereotipu mazināšanu pamatnācijas un mazākumtautību iedzīvotāju vidū, kā arī motivējot romus izglītības iegūšanai un dzīves kvalitātes celšanai;
 • Latviešu valodas meistarklases runas un rakstu valdoās organizēšana 3 Kurzemes pilsētās.45 dalībnieki;
 • u.c.
Projektu finansiāli atbalsta EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts

Tu vari vairāk, nekā Tu domā! (2013.-2015.)


Mērķis - veicināt biedrības vadošo speciālistu stabilu darbību, to zināšanu un prasmju uzlabošanos, kas celtu administratīvo kapacitāti un nodrošinās biedrības stabilitāti un izaugsmi.

Projekta mērķu sasniegšanai - apmācības, izglītojoši semināri un konsultācijas Ventspils izglītības iestāžu izglītojamo pašpārvalžu dalībniekiem un to līderiem par jaunatnes politikas un līdzdalības jautājumiem, stiprinot pilsoniskas sabiedrības veidošanos.

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts


PIEMĒRS AIZRAUJ! (2015.)

Projekta vispārējais mērķis ir attīstīt Ventspils jauniešu informācijas punkta darbību uzsākot multimediju informācijas pieejamību un vienuviet apkopojot jauniešiem pieejamās iespējas pārredzamā veidā izmantojot jauniešu mediju grupu.

Projekta laikā  

 • Informēja jauniešus par jauniešu mājas tapšanu un iespējām iesaistīties jauniešu mājas darbībā;
 • Apkopoja un sistematizēja jauniešu iespējas „Jauniešu iespēju kartē”;
 • Sniedza jauniešiem iespēju attīstīt savas komunikācijas, radošuma, foto/video filmēšanas un montāžas, maketēšanas, darba komandā un praktiskā darba prasmes.

Projekts tika īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2015. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros